+30 225 130 6748

Προσωπικά Δεδομένα

Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Κατά τη δημιουργία λογαριασμού πελάτη και παραγγελιών στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, η Επιχείρηση συλλέγει προσωπικά δεδομένα. Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται είναι επαρκή, συναφή και περιορίζονται σε ό,τι είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της επεξεργασίας .Ο υπεύθυνος για τη συλλογή των δεδομένων είναι η Επιχείρηση.

Ο όρος « προσωπικά δεδομένα » αναφέρεται σε όλα τα δεδομένα που επιτρέπουν την ταυτοποίηση ενός ατόμου, πράγμα που αντιστοιχεί στο επώνυμο, το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου, την ημερομηνία γέννησης, την ηλεκτρονική διεύθυνση,η ταχυδρομική διεύθυνση και η διεύθυνση IP καθώς και όλες τις πληροφορίες που ο χρήστης επιλέγει να δώσει και που τον αφορούν.

Σκοποί της συλλογής προσωπικών δεδομένων

Οι πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται μόνο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς, για να ανταποκριθούν σε έναν από τους παρακάτω σκοπούς :

-τη διαχείριση των παραγγελιών στο Site,

-τη δημιουργία εμπορικών στατιστικών, την πραγματοποίηση ερευνών αγοράς και αγοραστικών συμπεριφορών,

-τη σύναψη και διαχείριση αρχείων, πράγμα που συμπεριλαμβάνει κυρίως τεχνικής φύσεως διαδικασίες όπως τυποποίηση, εμπλουτισμό και την αντιγραφή,

-την πραγματοποίηση διαδικασιών που αφορούν τη διαχείριση των πελατών,

-την επιλογή πελατών για την πραγματοποίηση ερευνών και ενεργειών προώθησης,

-την αποστολή προσκλήσεων και μηνυμάτων προώθησης εκ μέρους της Επιχείρησης. Ο Πελάτης μπορεί να διαγραφεί οποιαδήποτε στιγμή από τις προσφορές αυτές πατώντας το σύνδεσμο που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό στο κάτω μέρος των εν λόγω ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

-την τήρηση των νομικών μας υποχρεώσεων.

-την πάταξη καταχρηστικών πρακτικών

Καταπολέμηση καταχρηστικών κινήσεων

Για την καταπολέμηση καταχρηστικών κινήσεων,η Επιχείρηση έχει δημιουργήσει ένα σύστημα ελέγχου βάση του οποίου που μπορεί να:

(I)Σας ζητηθούν,κάποια δικαιολογητικά μόλις ολοκληρωθεί η πληρωμή,σε περίπτωση αυτόματης ειδοποίησης που ενεργοποιείται κατά την διασταύρωση των πληροφορίων που αφορούν την παραγγελία σας, για την εξασφάλιση της συναλλαγής.

(II)Να μην προχωρήσει στην προετοιμασία της παραγγελίας σας εάν έχει γίνει ήδη καταχρηστική χρήση του λογαριασμού πελάτη σας,

(III) Να παρέχει τα προσωπικά σας δεδομένα, κατόπιν αιτήματος δικαστικών αρχών, σε περίπτωση καταγγελίας ή δικαστικής απαίτησης.

Αποδοχείς της συλλογής δεδομένων

Μόνο η εταιρία και οι επιχειρήσεις που έχουν συνάψει συμβόλαιο μαζί της για την επεξεργασία των παραγγελιών σας έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που μας δίνετε. Οι κατηγορίες των εργαζομένων που θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, είναι το εμπορικό τμήμα, η διοίκηση, το τεχνικό τμήμα και οι υπηρεσίες ελέγχου (ελεγκτής, υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, κλπ…)

Εν δυνάμει αποδοχείς των προσωπικών σας δεδομένων είναι οι δημόσιοι οργανισμοί, αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση των νομικών μας υποχρεώσεων, οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι υπουργικοί νομικοί υπάλληλοι και εταιρίες είσπραξης οφειλών.

Έχουν παρθεί όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για να διασφαλιστούν τα προσωπικά δεδομένα και κυρίως να αποφευχθούν παρατυπίες, ζημίες ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από τρίτα άτομα.

Μόνο η εταιρεία μας και οι συνεργάτες μας για την επεξεργασία της παραγγελίας σας έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που μας παρέχετε. Οι κατηγορίες των προσώπων που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα βρίσκονται εντός των ορίων των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, την εμπορική υπηρεσία, τις διοικητικές υπηρεσίες, την τεχνική υπηρεσία και τους οργανισμούς ελέγχου (ελεγκτής, υπεύθυνος για τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου,κλπ.). Μπορούν επίσης να είναι οι παραλήπτες των προσωπικών σας στοιχείων φορείς δημοσίου, μόνο και μόνο για να ανταποκριθούν σε νομικές υποχρεώσεις, δικαστικοί επιμελητές, δικαστικοί υπάλληλοι και οργανισμοί για την είσπραξη χρέους.

 

ΤΣΑΝΤΑ ΑΓΟΡΩΝ 0